Najnovšie oznamy pre rodičov


08.01.

Milí rodičia, prajem Vám všetko najlepšie v novom roku 2021.
Zároveň Vám oznamujem, že podľa rozhodnutia MŠ VVaŠ, od 11.1. 2021 prechádzame na dištančnú výučbu aj na prvom stupni ZŠ. Od 11.1.2021 nenastúpia do školy žiadne deti- prechádzame VŠETCI na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE!!! Rozvrh ostáva tak, ako bol doposiaľ.

Do školy budeme nastupovať tak, ako to bude povolené MŠSR.
Ak by niektorý z rodičov (z kritickej skupiny- zdravotníci, hasiči....) potreboval zabezpečiť pre dieťa ŠKD, ak by potreboval takúto informáciu, nech kontaktuje vedenie školy.Predpokladaný nástup na prezenčné vzdelávanie detí 1. st. je naplánovaný na 18.1.2021 (záleží od epidemiologickej situácie).

Plánujem online vzdelávanie cez ZOOM maximálne 2 hodiny denne. SJL v čase od 8,00 hod. do 8,45 hod. a MAT od 9,00 hod. do 9,45 hod. Deti sa na ZOOM hodiny nemusia prihlasovať cez edupage ,ale aj pomocou linku zoom, moje ID a heslo, ktoré budem uverejňovať na stránke opičiek i posielať rodičom cez edupage.

Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

 • Pravidelne sleduješ EduPage cez svoje žiacke konto, kam Ti jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
 • Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá tvojmu upravenému rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
 • Online vyučovacie hodiny sú pre Teba povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
 • Na online hodinách pozorne počúvaš výklad vyučujúceho a aktívne pracuješ.
 • V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ Tvoju absenciu do elektronickej triednej knihy.
 • Následne si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania.

Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

 • Pravidelne sleduje EduPage cez rodičovské konto, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
 • Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.
 • Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.

Nech sa stratia všetky starosti, aby zavládol pokoj vo Vašej duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojnásobí... Prajem Vám krásny nový rok, plný lásky, pohody a šťastia .

Prichádzajú dni najkrajších sviatkov v roku. Všetci sa tešíme na spoločné rodinné chvíle uprostred rozsvietených svetielok vianočného stromčeka. Mnohým z nás zažiaria v srdci plamienky radosti, pokory, šťastia, ale najviac bude žiariť plameň nádeje, aby opäť nastal čas všedných zvykov, priateľských úsmevov a vrúcneho objatia. Ja Vám prajem požehnané vianočné sviatky a pokojný, šťastný nový rok 2021.  

5.11.

V pondelok 9.11 budeme mať konzultačné hodiny cez zoom v čase od 13:00 - 16:00 . Komu daný čas nevyhovuje , alebo sa mu nepodarí pripojiť, môže ma kontaktovať telefonicky . Čas konzultácií si môžete rezervovať na edupage. 

V čase od 13:00 - 16:00 sa prihlásite cez tento link 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/6570190654?pwd=UlUrK29SNkVNU2dRcU1qY3NCMVduUT09

Meeting ID: 657 019 0654

Passcode: 627750


20.10.

Po dnešnej kontrole  Vás opätovne prosím o dôkladnú kontrolu a vyčistenie vlasov . Stále máme v triede vši.  Znova prosím zapísať do žiackej knižky skontrolované - čisté a podpísať. Žiaci, u ktorých bude problém do piatku pretrvávať, budeme postupovať nasledovne: Dieťa sa bude môcť vrátiť do kolektívu len na základe potvrdenia lekára (ošetrujúceho alebo kožného) o tom, že ochorením netrpí. Ďakujem za pochopenie.

19.10.

Prosím o dôkladnú kontrolu vlasov, v triede sa nám objavili vši. Do žiackej knižky prosím napísať, skontrolované - čisté. Zajtra sa deťom skontrolujú vlasy. Ďakujem

13.10

Prosím priniesť 5,70 na pracovný zošit z AJ

5.10 

Tento rok sa môžete zapojiť do recitačnej súťaže ŠALIANSKY MAŤKO. Stačí si vybrať povesť a naučiť sa ju prednášať naspamäť. Ak si nevieš povesť vybrať sám, rada ti s tým pomôžem. Stačí povedať :) .

Povesť je potrebné vedieť do konca októbra

2.10.

Poistenie proti krádeži

Kto má záujem o poistenie vecí proti krádeži, môže dieťa poistiť na šk.rok 2020/2021 

 • do 50 eur - 50 centov
 • do 200 eur - 1 euro
termín poistenia do 9.10.2020

ŠKOLSKÝ AUTOBUS
Od pondelka 5.10.2020 začne v našom meste premávať bezplatný školský autobus pre deti z mestskej časti Ďurdinová a Vyšný Breh, ktorý deti zavezie priamo pred základnú školu. Autobus bude označený na prednom skle tabuľkou ŠKOLSKÝ AUTOBUS.
Odchod bude o 7:10 hod. na zastávke pri vstupe do Trstenej z Ústia - Ďurdinová, 7:11 hod. zastávka - parkovisko pred ZUŠ na Vyšnom Brehu a 7:12 hod. zastávka - pri polyfunkčnom dome p. Šurinovej ( pub B2). Počas prvého týždňa bude deti usmerňovať zamestnanec mesta, kým sa cestovanie školským autobusom nestane rutinou.
Deti budú vysadené priamo pred bránou školy. Tento autobus môžu využiť aj rodičia detí alebo starší občania, ktorí si potrebujú v meste niečo vybaviť.
Autobus bude premávať počas rekonštrukcie mostného telesa na štátnej ceste I/59.


16.9 V zmysle pokynov MŠ SR a nariadenia RŠ (povinnosti zákonného zástupcu) je rodič povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladať písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha ):

https://www.zstrstena.sk/web/dokumenty/na-stiahnutie?download=68%3Avyhlasenie


11.9  Riaditeľka Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, v zmysle § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje z organizačných dôvodov a so súhlasom zriaďovateľa žiakom ZŠ

riaditeľské voľno dňa 14. 09.2020 (pondelok).

Žiaci nastúpia do školy 16.9.2020 (streda).

V tento deň sa bude konať športový deň (účelové cvičenie a hry v prírode). 


10.9. Deti dostali vzdelávací poukaz. Poukaz je potrebné podpísať a na zadnú stranu poukazu poprosím napísať na aké krúžky bude dieťa chodiť v školskom roku 2020/2021 . 

Prosím rodičov detí /7/ , ktoré ešte nepriniesli vrátiť učebnicu Aj z prvého ročníka, aby ju skúsili doma ešte  pohľadať a priniesli ju zajtra do školy.