Najnovšie oznamy 


DOMÁCE ÚLOHY NA LETNÉ PRÁZDNINY:

 • Odporúčam založiť si prázdninový denník, kde si žiak bude zapisovať svoje príhody, zážitky, spoznávanie..., ktoré môže dopĺňať svojimi kresbami a s ktorými sa podelí so svojimi spolužiakmi v septembri...
 • Denne čítať knižku na pokračovanie, pre zábavu a potešenie... (s rodičom nahlas so zameraním na viazané slabikovanie či čítanie dvojslabičných slov bez slabikovania, s porozumením textu, alebo sám šepotom či už po tichu...)
 • Nácvik písania slov a viet 20 - 30 minút aspoň raz za dva-tri dni
 • Odpis (žiak odpisuje písaným písmom napísané slová, vety rodičom). Postup:
 • žiak si predpísané slovo (vzor) prečíta po slabikách,
 • všimne si pravopis (dĺžeň, mäkčeň, i-y, veľké písmeno, počet písmen...) prípadne si v slove farebne vyznačí slabiky, ktoré si bude musieť sám diktovať,
 • diktuje si slovo po slabikách a píše slovo jedným ťahom (na slovo sa už pozerať nesmie),
 • napísané slovo si pozorne opäť číta a postupne dopisuje bodku, dĺžeň, (mäkčeň)...
 • napísané slovo si kontroluje a porovnáva so vzorom, prípadné chyby sám odstraňuje...
 • Prepis (Žiak prepisuje tlačené slovo, vetu do písanej podoby z knihy, čítanky...
 • tlačené slovo (vzor) prečíta po slabikách,
 • všimne si pravopis (dĺžeň, mäkčeň, i-y, veľké písmeno, počet písmen...) prípadne si v slove farebne vyznačí slabiky, ktoré si bude musieť sám diktovať,
 • diktuje si slovo po slabikách a píše slovo jedným ťahom (na slovo sa už pozerať nesmie),
 • napísané slovo si pozorne opäť číta a postupne dopisuje dĺžeň, mäkčeň...
 • napísané slovo si kontroluje a porovnáva so vzorom, prípadné chyby sám odstraňuje...
 • tvary písaných písmen, ktoré mu robia problémy v zapamätaní alebo v písaní si s rodičom opäť zopakuje (napíše a prečíta).
 • Diktát (Žiak samostatne píše diktované písmená, slabiky, slová a vety tlačenými veľkými písmenami - v dnešnom období hlavne písaným písmom.)
 • žiak písmená, slabiky, slová, vety píše po zrakovej príprave (Diktát napísaný rodičom - vzor diktátu si žiak prečíta, rozoberie s rodičom pravopis, vyznačí farebne slabiky v slovách, začiatok a koniec vety, počet slov vo vete... a potom diktát napíše na základe diktovania. Opravu chýb si vykoná sám, na základe porovnávania so vzorovým diktátom.),
 • žiak slabiky, slová, vety píše diktované po sluchovej príprave (Slabiky, slová, vety v diktáte po počutí zopakuje so správnou výslovnosťou - odstraňovať rečové chyby - potom slabiku, slovo, vetu rozloží na slová - slabiky a slabiky na hlásky a opäť slabiku, slovo, vetu zloží a zopakuje. Potom si už diktuje sám - slová po slabikách, vetu po slovách...)
 • žiak si diktovanú slabiku, slovo, vetu opäť vysloví (zopakuje) a sám vetu po slovách a slová po slabikách diktuje. Píše slová jedným ťahom. Po napísaní slová si ho prečíta po slabikách a dopíše bodku, dĺžeň, mäkčeň..., slovo si skontroluje -zdôvodni pravopis a pokračuje v diktovaní a písaní ďalšieho slova. Po napísaní vety si vetu opäť prečíta, skontroluje začiatok (veľké písmeno) a koniec (.?!).
 • 10 až 20 minút nácvik sčitovania a odčítovania do 20... aspoň raz za dva-tri dni
 • Sčitovanie a odčitovanie do 20 spamäti
 • Rozklad čísel 10 na sčítance, všetky príklady na sčítanie a odčítanie...
 • Porovnávanie čísel, riešenie rovníc (=), nerovníc (>,<) ...
 • Riešenie slovných úloh
 • Sčitovanie a odčitovanie do 20 s prechodom cez desiatku 9+6= 9 +1+5= 10+5= 15, 15-6= 15 -5-1=10-1=9

                                    Ďakujem za spoluprácu a pochopenie pri vzdelávaní a výchove našich detí.

Prajem Vám i Vašim deťom krásne slnečné leto, leto plné zážitkov, spoznávania, oddychu, relaxu a rodinnej pohody bez úrazov. Teším sa na Vás v septembri.


Streda 3.6

Pracovné zošity do 2.ročníka: SJ - Tvrdé a mäkké spoluhlásky 2,50 eur, čítanie - Čitateľský oriešok 3 eurá a sada čistých zošitov na všetky predmety /21 zošitov/ 5 eur. Spolu je potrebné priniesť 10,50 eur do piatku 12.6.2020

Poprosím , kto ešte neuhradil zvyšnú sumu za školu v prírode je potrebné to uhradiť tiež do 12.6.2020

Škola v prírode sa uskutoční v termíne od 14.6 - 18.6.2021 

Riaditeľka Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej

so súhlasom zriaďovateľa Mesta Trstená udeľuje:

v piatok 13. marca 2020 riaditeľské voľno.

Od pondelka 16.marca 2020 je škola uzavretá na 14 dní v zmysle vyhlásenia Krízového štábu SR.

Odporúčame dodržiavať nasledovné pokyny:

- Karanténa z dôvodu šírenia ochorenia Coronavírusu znamená, že všetci žiaci našej školy budú v domácej izolácii.

- Na základe nariadenia je zakázané deťom sa navzájom stretávať v bydliskách, alebo mimo domu (parky, obchodné centrá, ihriská a pod.....).

- Odporúčame deťom tráviť nejaký čas na čerstvom vzduchu individuálne.

- Počas dopoludnia sa deti majú správať ako žiaci školy a venovať sa individuálnemu vzdelávaniu v domácom prostredí, podľa pokynov vyučujúcich.

- Všetkým žiakom sú pridelené pracovné listy, elektronické testy, elektronické pracovné materiály a k dispozícii majú vlastné učebnice.

- Vyučujúci budú so žiakmi komunikovať prostredníctvom elektronickej žiackej knižky a triednych blogov, prípadne na facebooku a messengeri.

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste dôsledne dodržiavali tieto pokyny a zmysluplne vypĺňali čas svojim deťom tak, aby sa deti doma nenudili a nevyhľadávali iné spôsoby na trávenie voľného času, ktoré nie sú vhodné počas karantény.

Veríme, že sa k tejto vážnej situácii budete správať zodpovedne, a takto budete viesť aj Vaše deti.


11.3 Pracovné zošity do 2.ročníka SJ- Tvrdé a mäkké spoluhlásky 2,50 a čítanie/ čitateľský oriešok 3 eurá. Spolu 5,50 je potrebné priniesť 20.3.2020

Do 6.3 je potrebné priniesť 11 eur na pracovné zošity do druhého ročníka. Pracovný zošit slovenský jazyk, pracovný zošit čítanie, a dva pracovné zošity z matematiky.

Zajtra 14.2. budeme mať daltonsky deň - Valentínsky , deti prídu do školy bez učebníc oblečené v červenom / ak majú/ a prinesú si len peračník s desiatou

Zajtra 5.2 máme karneval. Deti si prinesú masku, pitie a desiatu. Cez prvú hodinu sa oblečieme do masiek. Karneval bude od 9:00 do 11:00 v kultúrnom dome. 


V utorok 4.2 budeme mať triedne kolo talent triedy. Deti sa môžu ukázať svoj talent. Najlepšie talenty postúpia na školské kolo.

  V piatok31.1. končíme 4. vyučovacou hodinou na ktorej deti dostanú výpis známok. ŠKD funguje bez zmeny.

Zajtra 30.1 prídu deti do školy bez učebníc. Prinesú si len , desiatu, pitie a peračník. Budeme mať daltonsky deň .

Deti sa už môžu začať učiť poéziu alebo prózu na recitačnú súťaž - Hviezdoslavov Kubín. Triedne kolo budeme mať hneď po jarných prázdninách. Najlepší recitátori postúpia na školské kolo.

Fašiangový karneval budeme mať 5.2.2020 .

 V piatok 24.1 sa budú deti fotiť. Je to fotenie ponuky , ktorú ste podpisovali 8.11. Cena balíčka je 10 eur plus 1 euro za fotenie v skupinke. Deti už môžu nosiť peniažky.

Vianočné - zimné prázdniny

Vianočné - zimné prázdniny sa začínajú v pondelok 23.12. 2019 a končia 7.januára 2020.

Do školy žiaci nastupujú v stredu 8.1.2020.

Odporučenie triedneho učiteľa na prázdniny:

1. Aspoň raz za dva dní čítať 10 minút

 • v šlabikári od strany 67 až stranu 75 + opakované čítanie hlavne slov z predchádzajúcich strán,
 • šikovnejší do konca šlabikára, čítanie v časopise Vrabček alebo čítanie rozprávkových knižiek na pokračovanie...,
 • podľa potrieb nacvičovať skladanie slov, viet a čítanie slabík z kartičiek...
 • nácvik čítania zatvorených a otvorených troj-hláskových a viac-hláskových slabík s výrazom na dĺžne (pripravené strany)

2. Odstraňovať nežiaduci zlozvyk dvojitého čítania, ktorý sa nesprávnym čítaním fixuje (upevňuje) a bude ho čoraz ťažšie odstrániť.

Nesprávne dvojité čítanie:

 • žiak najprv prečíta slovo po slabikách potichu a potom ho zopakuje nahlas,
 • žiak číta po slabikách, ale slabiku si najprv potichu vyhláskuje (číta najprv písmená slabiky a potom nahlas celú slabiku),
 • tiché čítanie slabiky maskuje čítaním "očami" a potom nahlas (slabiky číta izolovane, s medzerami, nespojito, sekane).

Nesprávne domýšľavé čítanie:

 • žiak nečíta po slabikách ale po prečítaní prvej slabiky alebo predchádzajúceho slova sa snaží slovo uhádnuť (dvojité čítanie prvej slabiky). Nenúťte dieťa čítať celé slová!

Správne čítanie:

 • žiak číta viazane po slabikách primeraným (svojím) tempom a postupným zdokonaľovaním techniky čítania sa viazané tempo čítania slabík zrýchľuje až žiak dokáže zrakom obsiahnuť nielen jednu slabiku slova ale celé slovo (2.ročník).

Odstraňovanie zlozvykov pri čítaní:

 • neustály nácvik pohotového čítania otvorenej slabiky (spoluhláska + samohláska) s postupným pridávaním ďalšej spoluhlásky (nácvik pohotového čítania zatvorenej slabiky, slabiky so spoluhláskovou skupinou) so - svo - svoj, so - som, me - sme...,
 • podvojným čítaním žiaka spolu s rodičom viazane po slabikách primeraným tempom slová - vety v šlabikári, v časopise alebo v detskej knihe,
 • striedavým čítaním rodiča a žiaka detského časopisu, detskej knihy na pokračovanie (najprv číta rodič, neskôr rodič spoločne s dieťaťom - podvojné čítanie, pokračuje sám žiak a opäť rodič, podvojné čítanie rodič a dieťa, sám žiak...).

3. Nácvik písania slov a viet 10 minút aspoň raz za dva dni (Písanie zošit 3)

 • Odpis (žiak odpisuje písaným písmom napísané slová, vety rodičom alebo zo šlabikára). Postup:
 • žiak si predpísané slovo (vzor) prečíta po slabikách,
 • všimne si pravopis (dĺžeň, mäkčeň, i-y, veľké písmeno, počet písmen...) prípadne si v slove farebne vyznačí slabiky, ktoré si bude musieť sám diktovať,
 • diktuje si slovo po slabikách a píše slovo jedným ťahom (na slovo sa už pozerať nesmie),
 • napísané slovo si pozorne opäť číta a postupne dopisuje bodku, dĺžeň, (mäkčeň)...
 • napísané slovo si kontroluje a porovnáva so vzorom, prípadné chyby sám odstraňuje...
 • Prepis (Žiak prepisuje tlačené slovo, vetu do písanej podoby z knihy, šlabikára...)

Postup:

 • žiak si tlačené slovo (vzor) prečíta po slabikách,
 • všimne si pravopis (dĺžeň, mäkčeň, i-y, veľké písmeno, počet písmen...) prípadne si v slove farebne vyznačí slabiky, ktoré si bude musieť sám diktovať,
 • diktuje si slovo po slabikách a píše slovo jedným ťahom (na slovo sa už pozerať nesmie),
 • napísané slovo si pozorne opäť číta a postupne dopisuje dĺžeň, mäkčeň...
 • napísané slovo si kontroluje a porovnáva so vzorom, prípadné chyby sám odstraňuje...
 • tvary písaných písmen, ktoré mu robia problémy v zapamätaní alebo v písaní si s rodičom opäť zopakuje (napíše a prečíta).
 • Diktát (Žiak samostatne píše diktované písmená, slabiky, slová a vety tlačenými veľkými písmenami - v dnešnom období hlavne písaným písmom.)
 • žiak písmená, slabiky, slová, vety píše po zrakovej príprave (Diktát napísaný rodičom - vzor diktátu si žiak prečíta, rozoberie s rodičom pravopis, vyznačí farebne slabiky v slovách, začiatok a koniec vety, počet slov vo vete... a potom diktát napíše na základe diktovania. Opravu chýb si vykoná sám, na základe porovnávania so vzorovým diktátom.),
 • žiak slabiky, slová, vety píše diktované po sluchovej príprave (Slabiky, slová, vety v diktáte po počutí zopakuje so správnou výslovnosťou - odstraňovať rečové chyby - potom slabiku, slovo, vetu rozloží na slová - slabiky a slabiky na hlásky a opäť slabiku, slovo, vetu zloží a zopakuje. Potom si už diktuje sám - slová po slabikách, vetu po slovách...)
 • žiak si diktovanú slabiku, slovo, vetu opäť vysloví (zopakuje) a sám vetu po slovách a slová po slabikách diktuje. Píše slová jedným ťahom. Po napísaní slová si ho prečíta po slabikách a dopíše bodku, dĺžeň, mäkčeň..., slovo si skontroluje -zdôvodni pravopis a pokračuje v diktovaní a písaní ďalšieho slova. Po napísaní vety si vetu opäť prečíta, skontroluje začiatok (veľké písmeno) a koniec (.?!).

4. 10 minútn nácvik sčitovania a odčítovania do 10... aspoň raz za dva dni

 • Konkrétne sčitovanie a odčítavanie na prstoch.
 • Rozklad čísel 2-10 na sčítance, 2 príklady na sčítanie a odčítanie...
 • Sčitovanie a odčítavanie s postupným počítaním v predstavách (prstov), či využitím rozkladu...
 • Sčitovanie a odčítavanie spamäti (počítanie opreté o konkrétne predstavy či nacvičený rozklad čísel...).
 • Porovnávanie čísel, riešenie rovníc (=), nerovníc (>,<) a slovných úloh...

Ďakujem za spoluprácu a pochopenie pri vzdelávaní a výchove našich detí.

Prajem Vám pokojné a láskyplné Vianoce a do ďalšieho roka pevné zdravie, šťastie, lásku, veľa splnených želaní a úspechov v pracovnom, osobnom ale hlavne v rodinnom živote.

Zajtra 19.12 prídu deti do školy bez učebníc. Budeme mať posedenie pri stromčeku. V tento deň si deti môžu do školy priniesť hračky.

Milí rodičia, so súhlasom riaditeľstva ZŠ bude dňa 13.12.2019 piatok skrátená prevádzka školských klubov detí do 13:45 hod. Za pochopenie ďakujeme.


Organizačné pokyny na zajtrajšie Vianočné trhy s besiedkou

Zajtra 11.12 sa stretneme s deťmi o 16:00 v našej triede. Vystúpenie začína o 16:30 hod. Deti prosím teplo oblečte. Hneď po vystúpení si deti prevezmete a spolu si už môžete užívať atmosféru vianočných trhov. 

Náš stánok už bude otvorený od 15:30 do 18:30 hod / do vypredania tovaru.

Srdečne Vás pozývame a ďakujeme za vašu pomoc pri výrobe výrobkov.


26.11

Milí rodičia!

 Dňa 11.12.2019 organizujeme Vianočné trhy , ktoré sa budú konať na námestí. Kto má záujem a chcel by nám pomôcť s výrobou výrobkov budeme veľmi radi. Finančný zisk z predaja sa využije na výlety a zakúpenie materiálnych potrieb pre vaše deti.  

22.11

Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie oznamuje , že diagnostika  prihlásených detí zameraná na prevenciu porúch učenia sa uskutoční dňa 26.11.2019.

Interpretácia výsledkov z vyšetrenia sa uskutoční dňa 9.12.2019 v čase od 14.00 do 15.30 hod.

15.11

Prosím o dôkladnú  kontrolu vlasov. Stále sa nám objavujú vši. 

8.11

Prosba

Milí rodičia , chceli by som Vás veľmi pekne poprosiť ak máte doma koberec na vyhodenie a neviete čo s ním mohli by ste nám ním skrášliť našu triedu. Ten náš sa nám už rozpadá. 

7.11 

Riaditeľstvo ZŠ - P.O.H Trstená udeľuje 11.11.2019 / pondelok/ riaditeľské voľno. V tento deň sú všetci žiaci odhlásený z obeda. V čase riaditeľského voľna môže škola zabezpečiť ŠKD od 7:30 hod do 13:00 hod.

Vzhľadom k tomu poprosím rodičov, aby mi oznámili do piatka 8.11.2019 , ktoré deti prídu v pondelok do školy.


5.11 Ak niekto zabudol na zber a má doma hliníkový odpad a plechovky tak ich môže priniesť aj zajtra.

4.11 Zajtra 5.11 bude zber hliníkového odpadu Alino. 

1.11  Prosím o kontrolu vlasov - v triede sa nám objavili vši. Ďakujem.

25.10. Na rodičovskom združení bol schválený poplatok: ZRPŠ - 7€

23.10. Príklady správneho a nesprávneho sedenia pri písaní.

16.10

Prosím, aby si deti zajtra obliekli niečo modré.

15.10

Poprosím, aby si deti zajtra obliekli  niečo žlté.

14.10

Zajtra poprosím, aby si deti obliekli niečo červené a priniesli si do školy ovocie alebo zeleninu. Stačí jeden kus.

13.10

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie sa bude konať 22.10.2019 (utorok) o 16,30 hod.. Po plenárnom rodičovskom združení sa budú konať triedne rodičovské združenia. Všetci ste srdečne pozvaní!

11.10 

V týždni od 14.10 do 18.10 pozývame deti na ranné čítanie. Čítanie bude prebiehať v našej triede od  7:00 do  7:30 hod. Deti si prinesú ľubovoľnú knihu, pohárik, kto chce aj vankúšik. Čítanie si počas celého týždňa  spríjemníme chutnými raňajkami.

9.10

Zajtra 10.10 prídu deti fotiť do novín Orava -  spoločná fotka triedy. Noviny s fotkou deti dostanú 15.10 . Cena                 0,50 centov. 

7.10

Zálohu 40 eur za školu v prírode je potrebné priniesť najneskôr do 15.10. Dňa 15.10 máme dátum splatnosti.         Z našej triedy sa prihlásilo do školy v prírode 17 detí. 

12.9. 

Dnes deti priniesli domov papiere, potrebné podpísať a obratom priniesť do školy. Potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami žiaka. 

9.9. V piatok 13.9. sa zúčastníme speváckeho predstavenia. Potrebné doniesť 1 euro. Kto má záujem o poistenie vecí proti krádeži, môže dieťa poistiť na šk.rok 2019/2020 :

 • do 50 eur - 50 centov
 • do 200 eur - 1 euro

6.9. Potrebné priniesť 5,05 na pracovný zošit z AJ . 

        Budeme objednávať časopis Vrabček / cena 8,50 za 10 čísiel. Peniaze je potrebné priniesť do 13.9.

        Deti dostali vzdelávací poukaz. Poukaz je potrebné podpísať a hore naň ceruzkou napísať , aký krúžok bude dieťa 

        navštevovať a ku komu bude na krúžok chodiť. Môže navštevovať aj viac krúžkov. Zoznam krúžkov nájdete na:

        

4.9. Vo štvrtok a v piatok budeme končiť 4 vyučovacou hodinou/ 11:05. Od pondelka bude vyučovanie prebiehať už 

        podľa rozvrhu.