Domáce úloh

Streda 3.6. 

SJL- deti každý deň čítajú rozprávkovú knižku, ktorú si vybrali na čítanie. Po prečítaní ju prinesú do školy prezentovať.

Diktát poprosím podpísať a spraviť opravu. Zajtra zošit prinesú naspäť do školy.

MAT- každý deň trénovať čítanie a odčítanie do 20 spamäti, bez použitia prštekov.

- Pozrieť oznamy pre rodičov.


Rozpis príchodu žiakov do školy: 

7:00 - žiaci, ktorí sa prihlásili do ranného školského klubu 

Raný školský bude v bývať v 1.B triede

Frančeková V., Kormošová E.+E., Laštík P., Stáňa M., Štubendeková C., Trstenský A., 

7:20 - príchod ostatných žiakov 1.B triedy na vyučovanie

7:40 - 11: 10 vyučovanie

11:25 - 11:40 obed 1.B triedy v školskej jedálni

11:40 - 15:30 -  žiaci, ktorí sa prihlásili do  poobedného školského klubu 

Poobedný školský klub bude bývať v 1.B triede.

Bažík V., Bellová A., Frančeková V., Kormošová E.+ E. , Kuráňová D., Laštík P., Motýľová K., Stáňa M., Šmiheľ L., Štubendeková C., Trstenský A., Vrabček M., Zelník R.

Žiaci sa nebudú stretávať s inými žiakmi. Počas celého dňa budú s triednou pani učiteľkou. 

Každý žiak musí mať vlastné papierové vreckovky a dve rúška. 

Do školy si prinesú všetky učebnice aj zošity. Budeme si to nechávať v škole - deti nebudú mať žiadne domáce úlohy. 

Telesnú výchovu nebudeme mávať - úbor si deti do školy teda neprinesú. 

Na edupage vám prišla správa: Prihlasovanie - Náboženská výchova - etická výchova (na budúci školský rok). Potvrdiť to však môžete iba z rodičovského konta. (Deti majú v žiackej knižke len žiacke konto.)

Kto nemá rodičovské konto, môžete si ho aktivovať nasledovne.

https://zstrstena.edupage.org/zadať svoj email do okienka Prihlasovacie meno/ kliknuť Prihlásiť sa/ pod okienkom prihlásiť sa kliknuť na Neviem prihlasovacie meno alebo heslo/

Email (musí byť rovnaký ako ste napísali do zápisného lístka na zápise do prvej triedy)

Na email Vám príde správa na obnovenie hesla a tam si zmeníte heslo, ktoré budete používať pri prihlasovaní na edupage z rodičovského konta. (Prihlasovacie meno - je Váš email, heslo - aké ste si nastavili.)

 

Oznam o vyučovaní od 1.6.2020

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020

s účinnosťou od 1. júna 2020

a na základe pokynu zriaďovateľ Mesta Trstená, Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená

obnovuje

školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka ZŠ na účel výchovy a vzdelávania žiakov.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak

1.1. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka alebo

1.2. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy, zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

Riaditeľka školy naďalej zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy (podľa pokynov školy! ) a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha )

Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť kliknutím na tento odkaz: https://1drv.ms/w/s!Au6jn_Q8axN--g8ai4jm_uMXrEZz

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú
 • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou. Základná škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

Žiak dodržiava počas vyučovania pokyny , ktoré zverejní škola pri každom vstupe do priestoru školy.

 • Vyučovanie prebieha v čase 7.00 hod. - žiaci prichádzajú do školy podľa rozpisu príchodu do školy, ktorý bude umiestnený na nástenke edupage.zstrstena.sk dňa 27.5.2020. Vyučovanie končí v zmysle rozpisu. ŠKD končí o 15.30 hod.

Piatok 29.5.

SJL

Čítanie str.25

Pravidlá slušného správania pre prváka

Prosím ťa, čo nosíš

Hádanky

Písanie - str.22/ z čítanky krasopisne prepíš ľubovoľných 5 pravidiel, ktoré sa ti najviac páčia.

PL - čítanie s porozumením 7

MAT

Opakovanie

1. Číselný rad od 0 do 20 a späť.

2. Povedať číslo ktoré sa nachádza hneď pred, alebo hneď za daným číslom (12 1314).

3. Trénovať sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku - spamäti.

Zbierka úloh str.61 - 62

VYV - skús si nakresliť podľa návodu 

Štvrtok 28.5.

SJL

Čítanie str.24 Vyrušovák

Text si prečítaj minimálne 2x. Kto potrebuje číta viac. Dbáme už na plynulejšie čítanie a intonáciu. Skús svojimi slovami porozprávať o čom si čítal.

Odpovedz na otázky: / nezabudni, že odpovedáme pekne celou vetou/

Kto je vyrušovák?

Čo má v tele?

Prečo sa pozerá do aktovky?

Čo spraví pani učiteľka?

Čo vie Miro perfektne?

Kto má prísť do školy?

Čo na to Miro zašepká?

Úloha č.1. Vyber si a označ, čo našepkáva šibistrunka tebe?

Písanie - str.21/ 4,5,6

str.22/1 - napíš na stranu 23.

MAT

Opakovanie

1. Číselný rad od 0 do 20 a späť.

2. Povedať číslo ktoré sa nachádza hneď pred, alebo hneď za daným číslom (12 1314).

3. Trénovať sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku - spamäti.

Pracovný zošit str.78

PRV - Pohyb živočíchov

PZ str.38

Prezentácia k pracovnému zošitu

Streda 27.5.

SJL

Diktát:

Pekár upečie z múky chutný chlieb.

Z úľa sa vyrojili včely.

Doma sme mali dvanásť kačiek.

Čítanie str.22 Slniečko

Text si prečítaj minimálne 2x. Kto potrebuje číta viac. Dbáme už na plynulejšie čítanie a intonáciu. Skús svojimi slovami porozprávať o čom si čítal.

Odpovedz na otázky: / nezabudni, že odpovedáme pekne celou vetou/

Kto sa vracal z výletu?

Na čom sa vracali?

Čo obdivovali na oblohe?

Čo sa spýtala Danka?

Čo by sa stalo, keby slnko spadlo?

Kedy sa Danka zľakla a prečo?

Kto Danku upokojoval?

Kde sa slniečko schovalo?

Úloha č.1. Hra na detektíva

Najskôr si slová prečítaj a potom popros mamičku alebo otecka nech ti prečíta ľubovoľné slovo. Ty ho vyhľadaj a farebne vymaľuj. Každé slovo maľujeme inou farbičkou.

Príklad : - žltou sedadlo, ružovou - svokra, červenou - vnučka, fialovou - teta, modrou - slzy......

Kto je kto?

Do okienok nakresli otecka, bračeka, sestričku, babku s dedkom a svoju mamičku.

Úloha č.2. Rodičia nazývajú svoje deti rôznymi nežnými menami. Vyber si a vyfarbi pri nich srdiečko.

Napíš ,ako volá mama teba.

Písanie - str.20/ 1,2,3 - spomeň si , o čom bol príbeh Husí otec . Ak si zabudol tak si ho prečítaj ešte raz.

MAT

Opakovanie

1. Číselný rad od 0 do 20 a späť.

2. Povedať číslo ktoré sa nachádza hneď pred, alebo hneď za daným číslom (12 1314).

3. Trénovať sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku - spamäti.

Pracovný zošit str.77

TEV - poďme si spolu zacvičiť.

Utorok 26.5.

SJL

Čítanie str.21 Červené vetrovky

Text si prečítaj minimálne 2x. Kto potrebuje číta viac. Dbáme už na plynulejšie čítanie a intonáciu. Skús svojimi slovami porozprávať o čom si čítal.

Odpovedz na otázky: / nezabudni, že odpovedáme pekne celou vetou/

Ako sa volajú sestričky?

Čo majú rovnaké?

Ktorej je o dva prsty dlhšia?

Ktorá z dievčat chodí ešte do škôlky?

Čo sa stalo keď sa raz ponáhľali do školy a škôlky?

Úloha č.2. Ako sa obliekame v zime? Prečiarkni veci, ktoré v zime nenosíme.

PLAVKY , BERMUDY

Napíš čísla od 1, ako sa obliekaš ty.

 • SPODNÁ BIELIZEŇ
 • PANČUCHOVÉ NOHAVICE
 • PONOŽKY
 • NOHAVICE
 • PULÓVER
 • VETROVKA
 • ŠÁL
 • ČIAPKA
 • ČIŽMY
 • RUKAVICE

Vtipy si prečítaj a skús ich niekomu povedať.

Písanie - str.19/ 3,4,5

MAT

Opakovanie

1. Číselný rad od 0 do 20 a späť.

2. Povedať číslo ktoré sa nachádza hneď pred, alebo hneď za daným číslom (12 1314).

3. Trénovať sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku - spamäti.

Pracovný zošit str.76

HUV - Poďme si spolu zaspievať

Pondelok 25.5.

TEV - trošku si spolu zacvičme

SJL

Čítanie str.20 Husí otec

Text si prečítaj minimálne 2x. Kto potrebuje číta viac. Dbáme už na plynulejšie čítanie a intonáciu. Skús svojimi slovami porozprávať o čom si čítal.

Odpovedz na otázky: / nezabudni, že odpovedáme pekne celou vetou/

Koho má iba ujo?

Čo robia húsence, keď ide ujo niekde?

Čo sa spýtal Janko uja?

Čo mu odpovedal ujo?

Čím vyhrieval ujo vajcia a prečo?

Aké boli , keď sa vyliahli?

Čím ich ujo kŕmil po vyliahnutí?

Ako Janko nazval uja?

Úloha č.1. Aký zvuk vydávajú zvieratká? Vyber si a napíš číslo k obrázku.

KOHÚT 1

PES 8

KOZA 4

RYBA 5

OVCA 3

KRAVA 6

MAČKA 2

SLIEPKA 7

Písanie - str.18/ 1

Príklad:

š - šašo , šarkan

č - čajka, človek

ž - žihľava, žiletka

dž - džús, džíp

ch - chlieb, chrobák

c - cukrík, cukor

f - farbičky, fotka

g - gombík, gitara

str.18/2

Príklad:

auto - oblok

kočík - kohút

kocúr - raketa

obraz - zvonček

zub - bábika

máj - jabĺčko

zajac - cukor

plač - čučoriedky

názov - váza

chlap - pavúk

MAT

Opakovanie

1. Číselný rad od 0 do 20 a späť.

2. Povedať číslo ktoré sa nachádza hneď pred, alebo hneď za daným číslom (12 1314).

3. Trénovať sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku - spamäti.

Pracovný zošit str.75